Regulamin Obiektu

REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług wynajmu apartamentów napiasku.pl i dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie obiektów zarządzanych przez Administratora.
 2. Administratorem apartamentów napiasku.pl jest DOROTA LEONOWICZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, NIP 5781159719, REGON 383418493.
 3. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, reprezentująca wszystkich Gości przebywających w apartamencie napiasku.pl, z którą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług noclegowych na warunkach określonych w Regulaminie i ofercie cenowej.

§ 1. OFERTA CENOWA i REZERWACJA

 1. Administrator przedstawia ofertę cenową w odpowiedzi za zapytanie Klienta, wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: jantar@napiasku.pl, wiadomością na komunikatorze Messenger: m.me/napiasku.pl.7 lub telefoniczne na nr +48 576 306 390.
 2. Oferta cenowa podawana jest jako cena za dobę pobytu Gości w apartamencie zarządzanym przez Administratora.
 3. Rezerwacja apartamentu może zostać dokonana przez Klienta w formie jak opisano w ust. 1.
 4. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 25% całkowitego kosztu pobytu (dalej opłata za pobyt), wyliczonego na podstawie oferty cenowej i liczby dób pobytu Gości podanej w rezerwacji.
 5. Zadatek, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien zostać zapłacony na rachunek bankowy nr 62 1140 2004 0000 3902 7880 7167 w mbank w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji.
 6. Brak wpłaty zadatku w ciągu 2 dni roboczych, spowoduje anulowanie rezerwacji.
 7. W chwili odnotowania zadatku na koncie lub przesłania potwierdzenia bankowego przelewu – rezerwacja jest zagwarantowana.
 8. Umowa pomiędzy Klientem a Administratorem zostaje zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i ofercie cenowej w momencie wpłacenia zadatku.

§ 2. OPŁATA ZA POBYT, WARUNKI PŁATNOŚCI I KAUCJA

 1. Opłata za pobyt, wyliczona na podstawie oferty cenowej i liczby dób pobytu Gości podanej w rezerwacji, obejmuje wszystkie opłaty, w tym podatki oraz koszty eksploatacji oraz opłatę za korzystanie z jednego miejsca parkingowego w hali garażowej znajdującej się pod budynkiem, w którym mieści się apartament.
 2. Opłata za pobyt, pomniejszona o kwotę wpłaconego zadatku, jak opisano w §1 ust. 5, będzie płatna gotówką w dniu wydania kluczy do apartamentu lub przelewem bankowym – zaksięgowanie wpłaty na koncie przed rozpoczęciem okresu pobytu.
 3. W razie wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez Gości opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 4. Opłata za pobyt nie podlega obniżeniu w przypadku, gdy wydanie apartamentu ulegnie opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 5. Płatność kartą kredytową nie jest możliwa. Jest możliwość płatności BONEM TURYSTYCZNYM. W celu zrealizowania BONU TURYSTYCZNEGO, prosimy o kontakt z Administratorem, który udzieli niezbędnego wsparcia i wyjaśni sposób uregulowania płatności w takiej formie. BONEM TURYSTYCZNYM można opłacać pobyt wyłącznie w przypadku pobytu rodzinnego tj. przynajmniej jednego dorosłego z dzieckiem/ dziećmi. W przypadku pobytu bez dziecka/ dzieci, Administrator ma prawo odmowy przyjęcia płatności BONEM TURYSTYCZNYM.
 6. Administrator wystawia paragon z kasy fiskalnej w dniu przyjazdu Gości. W przypadku potrzeby wystawienia faktury, Klient zgłasza taką potrzebę przed wystawieniem paragonu fiskalnego z podaniem numeru NIP nabywcy.
 7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 400 zł, która stanowi zabezpieczenie w przypadku wystąpienia konieczności pokrycia należności związanych z usunięciem ewentualnych usterek lub zniszczeń powstałych w apartamencie na skutek działania lub zaniechania Gości. Klient odpowiada za działania Gości jak za działania własne.
 8. W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek lub zniszczeń będzie przewyższał wartość kaucji, o której mowa w ust. 7 powyżej, Klient zobowiązuje się pokryć wynikające z tego koszty, w tym zarówno rzeczywistą szkodę jak i utracone korzyści, które Administrator mógłby uzyskać, gdyby usterki lub zniszczenia nie wystąpiły.
 9. Kaucja, o której mowa w § 2 ust. 7, zostanie zwrócona Klientowi w odpowiednim zakresie po dokonaniu zwrotu kluczy do apartamentu.

§ 3. KORZYSTANIE Z APARTAMENTU

 1. Z apartamentu mogą korzystać maksymalnie tyle osób ile określono w ofercie cenowej apartamentu. W przypadku gdy, liczba Gości przybyłych jest większa od liczby zgłoszonej w trakcie rezerwacji, Administrator może odmówić wydania kluczy do apartamentu.
 2. Goście zobowiązują się używać apartament zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać apartament w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.
 3. Goście mają prawo do korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń udostępnionych w apartamencie.
 4. Goście będą przestrzegać ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 5. Na terenie apartamentu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych i tym podobnych a także świec i używania otwartego ognia. W apartamencie znajduje się czujnik dymu. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia czujnika dymu, Klient zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł.
 6. Śmieci nagromadzone przez Gości w czasie pobytu powinny zostać usunięte do wyznaczonego śmietnika ogólnego.
 7. Z uwagi na dbałość o wysokie standardy alergologiczne, w apartamentach napiasku.pl obowiązuje całkowity zakaz zwierząt. Przyjazd Gościa ze zwierzęciem/zwierzętami oznacza anulowanie rezerwacji bez zwrotu zadatku, w przypadku opłacenia całego pobytu przepada cała kwota rezerwacji, a Administrator może wynająć apartament innej osobie.
 8. Na terenie balkonu, schodach wewnętrznych Goście będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów oraz odpadków spożywczych.
 9. Klient z chwilą otrzymania kluczy od apartamentu odpowiada za wszelkie, wyrządzone w wyposażeniu apartamentu oraz jego instalacjach szkody, niewynikające z normalnego użytkowania, przez siebie i Gości.
 10. W przypadku stwierdzenia spowodowania pogorszenia stanu apartamentu ponad normalne użytkowanie, Administrator ma prawo zatrzymać pobraną opłatę kaucyjną w kwocie proporcjonalnej do wartości wyrządzonych szkód lub w pełnym zakresie.
 11. Zatrzymanie kaucji nie wyłącza dochodzenia przez Administratora roszczeń tytułem poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 12. Klient apartamentu napiasku.pl ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do apartamentu oraz pilota do hali garażowej. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł za każdy z tych przedmiotów.
 13. Administrator nie odpowiada za mienie Gości pozostawione w apartamencie, miejscu parkingowym lub miejscu przyległym do apartamentu rozumianym jako cześć wspólna nieruchomości, w której apartament się znajduje.
 14. Goście apartamentu powinni korzystać ze sprzętu AGD jak i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem przy zachowaniu ogólnych zasad bhp i zgodnie z instrukcjami użytkowania, które znajdują się w apartamencie.
 15. W trosce o bezpieczeństwo, podczas nieobecności w apartamencie, powinny być zamknięte wszystkie drzwi i okna, a w szczególności okna dachowe. Ponadto nie należy pozostawiać bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych, a w szczególności kuchenki i żelazka.
 16. Goście zobowiązani są do parkowania posiadanych pojazdów w miejscach wyznaczonych dla wynajmowanego apartamentu. Zajęcie miejsca parkingowego przynależnego podmiotowi trzeciemu pociąga za sobą ryzyko odholowania pojazdu Gościa na jego koszt.
 17. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o zaistniałych zniszczeniach lub usterkach oraz o brakach w wyposażeniu apartamentu, o którym mowa w § 4 poniżej.
 18. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Gości niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także pogorszenia stanu technicznego lokalu, Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 19. Jeżeli przy realizacji Umowy zajdzie potrzeba napraw, które obciążają Administratora, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora.
 20. Wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w apartamentach (niepozwalających na naprawę w terminie późniejszym), odbywać się będzie tylko podczas obecności Gości za uprzednim uzgodnieniem dogodnego terminu.
 21. Dopuszcza się wejście do apartamentu pod nieobecność Gości tylko na wypadek zdarzeń losowych zagrażających bezpieczeństwu apartamentu lub innych Gości.


§ 4. WYPOSAŻENIE APARTAMENTU

 1. W skład wyposażenia apartamentów napiasku.pl wchodzą przedmioty i urządzenia wyszczególnione w załączniku nr 1 do regulaminu.


§ 5. ZAKWATEROWANIE I WYKWATEROWANIE

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Przyjazdy Gości do apartamentów odbywają się w godzinach 15:00 do 20:00, przy czym Klient zobowiązany jest do poinformowania Administratora najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z Administratorem i ustalenia zmiany godziny.
 3. W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest jednorazowa opłata: 20:00 – 22:00 (20,00 PLN), 22:00 – 07:00 (40,00 PLN).
 4. W przypadku opłacenia całego pobytu z góry i niepojawienia Gości w dniu rozpoczynającym pobyt zgodnie z rezerwacją, apartament pozostaje niewynajęty i jest do dyspozycji Gości przez cały okres na, który został zarezerwowany i opłacony.
 5. W wypadku, gdy opłacono wyłącznie zadatek, rezerwacja apartamentu obowiązuje do godz. 20:00 w dniu rozpoczynającym pobyt zgodnie z rezerwacją. Po tej godzinie uznajemy, że Goście zrezygnowali z wynajmu – zadatek przepada, a Administrator może wynająć apartament innej osobie. Wyjątkiem od powyższej reguły jest wcześniejsze ustalenie innej godziny lub dnia przyjazdu Gości z Administratorem i jest potwierdzone mailowo.
 6. Podczas procesu zakwaterowania, Klient jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości i podpisania karty meldunkowej. Pozostali Goście nie są wpisywani do karty meldunkowej.
 7. Po otrzymaniu kluczy zalecamy upewnić się, że wyposażenie i stan apartamentu jest zgodny z opisem, a jakiekolwiek usterki i braki należy natychmiast zgłosić. Do karty meldunkowej dołączona jest karta z wyposażeniem apartamentu.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy Gościom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
 9. Goście zobowiązani są do opuszczenia apartamentu i do zwrócenia Administratorowi kluczy i pilota do bramy wjazdowej ostatniego dnia pobytu do godziny 11:00.
 10. W przypadku, gdy opuszczenie apartamentu nastąpi z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Gości, Klient zobowiązuje się do zapłaty dodatkowej kwoty 50 zł (pobierane z kaucji).


§ 6. WARUNKI REZYGNACJI, PRZEDTERMINOWE OPUSZCZENIE APARTAMENTU

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z rezerwacji apartamentu.
 2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji apartamentu, zadatek nie zostaje zwrócony Klientowi.
 3. Goście, skracający pobyt w apartamencie z przyczyn od nich zależnych (w tym też z powodów osobistych lub wypadków natury losowej), obowiązani są niezwłocznie zawiadomić Administratora o powstałym fakcie wraz z określeniem terminu opuszczenia apartamentu.
 4. Administrator w wyznaczonym terminie dokona odbioru apartamentu oraz kluczy i pilotów do bram wjazdowych, jak również dokona końcowego rozliczenia opłaty kaucyjnej w trybie §5 i 7.
 5. Skrócenie pobytu Gości w apartamencie z przyczyn od nich zależnych, nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty za pobyt za niewykorzystane dni pobytu.


§ 7. ZAKOŃCZENIE UMOWY

 1. W dniu zakończenia okresu pobytu zgodnie z rezerwacją, Goście zobowiązani są pozostawić apartament w ogólnym ładzie i pozmywać używane naczynia będące wyposażeniem apartamentu.
 2. W dniu wyjazdu Goście zobowiązani są zwrócić otrzymane w chwili meldunku klucze oraz pilot do bramy wjazdowej. Klient zobowiązuje się, że przez okres korzystania z apartamentu nie dopuszczono do możliwości uzyskania kopii tych kluczy przez jakąkolwiek inna osobę.
 3. W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament Administratorowi w celu skontrolowania stanu powierzonego lokalu.
 4. Klient ma obowiązek uczestniczyć w oględzinach stanu apartamentu oraz jego wyposażenia.
 5. Klient jest zobowiązany zgłosić Administratorowi wszelkie, powstałe szkody w wyposażeniu apartamentu.
 6. Na podstawie oględzin następuje rozliczenie pobranej opłaty kaucyjnej.


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient zobowiązuje się, iż za każde nieuzasadnione wezwanie Administratora w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, oprócz opłat wskazanych w § 2 zostanie naliczona dodatkowa opłata w kwocie 100 zł (pobierana z kaucji).
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby pobyt Gości w apartamentach napiasku.pl był niezakłócony i komfortowy, jakkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z hałasem z sąsiednich nieruchomości, a także z przerwami w dostarczaniu mediów (prądu, wody czy Internetu).
 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 4. COVID 19 – w przypadku udokumentowanego zarażenia Gości/ Gościa lub Administratora, Strony mogą polubownie odstąpić od Umowy. Administrator zwróci zadatek Klientowi w pełnej kwocie. W przypadku zachorowania w czasie pobytu Gościa, Gość opuści Apartament w miarę możliwości i przekaże klucze Administratorowi bezkontaktowo. Administrator wdroży dodatkowe środki odkażające, takie jak ozonowanie pomieszczeń, przed dalszym wynajmem Apartamentu kolejnym Gościom i poinformuje ich o wdrożeniu szczególnych środków ostrożności (dodatkowe odkażenie, obserwacja stanu zdrowia przez Gości, informowanie o niepokojących objawach). W przypadku zakażenia Covid-19 wśród Gości w terminie poprzedzającym najem, Goście mogą uznaniowo odstąpić od Umowy ze zwrotem pełnej kwoty zadatku.
 5. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

– konieczności dostosowania Regulaminu do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu.

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.
 • Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie spory na drodze polubownej.
 • W przypadku braku porozumienia, Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy dla siedziby Administratora.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1
Regulaminu

SPIS PRZEDMIOTÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W APARTAMENTACH NAPIASKU.PL

Apartament 7 Niebo:

1. POKÓJ DZIENNY:

 • Telewizor
 • Szafka RTV
 • Stół
 • Krzesła sztuk 5
 • Wersalka jednoosobowa
 • Fotel
 • Obraz sztuk 1
 • Lampa sufitowa

2. ANEKS KUCHENNY:

 • Zabudowa kuchni IKEA
 • Lodówka w zabudowie
 • Kuchenka mikrofalowa w zabudowie
 • Zmywarka w zabudowie
 • Czajnik elektryczny
 • Ekspres do kawy
 • Płyta indukcyjna
 • Zlew jednokomorowy
 • Kran
 • Kosz na śmieci
 • Wyciąg kuchenny
 • Oświetlenie LED podszafkowe z pilotem
 • Lampa sufitowa – sztuk 2

3. PRZEDPOKÓJ na dolnej kondygnacji apartamentu:

 • Szafa w zabudowie
 • Odkurzacz
 • Żelazko
 • Deska do prasowania
 • Klimakonwektor
 • Oświetlenie sufitowe

4. ŁAZIENKA:

 • Pralka
 • Kabina prysznicowa z baterią termostatyczną z deszczownicą
 • Muszla klozetowa
 • Umywalka z szafką podumywalkową
 • Kaloryfer
 • Śmietnik
 • Uchwyty na papier i ręczniki
 • Suszarka do włosów
 • Oświetlenie sufitowe i nad lustrem

4. PRZEDPOKÓJ na górnej kondygnacji apartamentu:

 • Szafa w zabudowie
 • Oświetlenie sufitowe

5. SYPIALNIA 1:

 • Łóżko o wym. 160×200
 • Materac
 • Stolik nocny sztuk 2
 • Lampki nocne sztuk 2
 • Obraz
 • Lampa sufitowa

6. SYPIALNIA 2:

 • Łóżko o wym. 80×200 sztuk 2
 • Materace sztuk 2
 • Stolik nocny sztuk 2
 • Lampki nocne sztuk 2
 • Obraz
 • Komoda sztuk 2
 • Lampa sufitowa

7. WC:

 • Muszla klozetowa
 • Umywalka z szafką podumywalkową
 • Śmietnik
 • Uchwyty na papier i ręczniki
 • Lampa sufitowa

8. BALKON:

 • Stolik ogrodowy – 1 sztuka
 • Krzesła ogrodowe – 2 sztuki
 • Leżak – 2 sztuki
 • Kwietnik – 1 sztuka

Apartament 6 Gwiazdka:

1. POKÓJ DZIENNY:

 • Telewizor
 • Szafka RTV
 • Stolik kawowy
 • Sofa rozkładana dwuosobowa
 • Obraz sztuk 1
 • Lampa sufitowa

2. ANEKS KUCHENNY Z ANEKSEM JADALNIANYM:

 • Zabudowa kuchni IKEA
 • Lodówka w zabudowie
 • Kuchenka mikrofalowa w zabudowie
 • Zmywarka w zabudowie
 • Czajnik elektryczny
 • Ekspres do kawy
 • Płyta indukcyjna
 • Zlew jednokomorowy
 • Kran
 • Kosz na śmieci
 • Wyciąg kuchenny
 • Oświetlenie LED podszafkowe z pilotem
 • Lampa sufitowa – sztuk 2
 • Stół
 • Krzesła – sztuk 4

3. PRZEDPOKÓJ:

 • Szafa w zabudowie
 • Odkurzacz
 • Żelazko
 • Deska do prasowania
 • Klimakonwektor
 • Oświetlenie sufitowe – sztuk 1

4. ŁAZIENKA:

 • Pralka
 • Kabina prysznicowa z baterią termostatyczną z deszczownicą
 • Muszla klozetowa
 • Umywalka z szafką podumywalkową
 • Kaloryfer
 • Śmietnik
 • Uchwyty na papier i ręczniki
 • Suszarka do włosów
 • Oświetlenie sufitowe i nad lustrem

5. SYPIALNIA:

 • Łóżko o wym. 140×200
 • Materac
 • Szafka zagłówkowa – sztuk 1
 • Lampki nocne sztuk 2
 • Obraz
 • Lampa sufitowa
 • Komoda – sztuk 1

6. BALKON:

 • Stolik ogrodowy – 1 sztuka
 • Krzesła ogrodowe – 2 sztuki
 • Leżak – 2 sztuki

…………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

&1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta apartamentów napiasku.pl, jest DOROTA LEONOWICZ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, NIP 5781159719, REGON 383418493, zwana dalej Administratorem.
 2. Klientem apartamentu jest osoba pełnoletnia, reprezentująca wszystkich Gości przebywających w apartamencie napiasku.pl, z którą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług noclegowych na warunkach określonych w Regulaminie i ofercie cenowej.

&2

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych;
 2. dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku ze szkodą poniesioną przez Administratora, a wyrządzoną przez Gości apartamentów lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do Administratora;
 3. udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 4. zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i Gościom apartamentów i innym osobom przebywającym na terenie apartamentów;
 5. spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

&3

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest umowa o świadczenie usług noclegowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Klienta i Gości apartamentów jest usprawiedliwiony cel Administratora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

&4

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Imię i nazwisko Klienta
 2. Nr dowodu osobistego Klienta i nazwa organu wydającego
 3. Nr Telefonu
 4. Adres e-mail

&5

PODMIOTY KTÓRYM ZOSTANĄ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa polskiego. Dane Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

&6

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług noclegowych oraz do jednego miesiąca po jego zakończeniu.

&7

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. Sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 3. Żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 6. Przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

&8

KONTAKT

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Tel: +48 576 306 390, e-mail: jantar@napiasku.pl